Kiedy firma chce zatrudnić pracownika zawierana jest umowa o pracę, która szczegółowo określa jaki zasób obowiązków będzie spoczywał na pracodawcy a także na pracowniku.

Oczywiście umowa musi być napisana zgodnie z prawem, główne przepisy dotyczące prawa pracy zawarte są w polskim Kodeksie Pracy. Kodeks Pracy zawiera dokładne przepisy regulujące główne zasady stosunku pracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. W przypadku niespełnienia jednego z warunków stosunku pracy, o których mowa powyżej, należy przyjąć, że nie została zawarta żadna umowa o pracę, a jedynie stosunek pracy cywilnoprawny. W większości przypadków można się wtedy spodziewać umowy o dzieło lub usługę. W przypadku takich umów pracownik nie ma prawa do urlopu i urlopu macierzyńskiego ani prawa do ochrony przed zwolnieniem. Z drugiej strony, jeśli wszystkie powyższe warunki są spełnione, a pracodawca nie zawiera umowy o pracę ze swoim podwładnym, ten ostatni ma prawo żądać wszystkich praw pracowniczych. Każda umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie, musi zawierać dane stron, rodzaj umowy, datę zawarcia i datę rozpoczęcia oraz warunki pracy i wynagrodzenia, w szczególności informacje o godzinach pracy.

Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta na piśmie, pracodawca obowiązany jest potwierdzić na piśmie ustalenia dotyczące rodzaju umowy, jej stron oraz warunków umowy najpóźniej w dniu podjęcia pracy.

Należy o tym pamiętać, ponieważ w przypadku sporu sąd zadecyduje o treści umowy. Należy również zaznaczyć, że postanowienia umów o pracę oraz innych ustaw, na podstawie których istnieje stosunek pracy, nie mogą odbiegać od przepisów prawa pracy na niekorzyść pracownika. Zamiast takich przepisów na pierwszy plan wysuwają się odpowiednie przepisy prawa pracy. Wszystkie ustalenia które nie są ujęte w umowie o pracę reguluje prawo pracy. Jeżeli jednak nastąpi spór pomiędzy pracownikiem a pracodawcą przydać się może adwokat wrocław . Jako osoba znająca prawo będzie wiedział co doradzić swojemu klientowi.